Bất động sản khu vực: 6- Bán nhà đất công -đất loại khác