Bảo vệ mắt khỏi dịch bệnh đau mắt đỏ, viêm kết mạc