Bốc hỏa ở phụ nữ – Triệu chứng không nên xem thường