Các phân khúc bất động sản tại Việt Nam đều có tiềm năng lớn