‘Cái đầu lạnh’ của phụ nữ hiện đại trong lựa chọn dịch vụ thẩm mỹ