Cần bãi bỏ quy định thu hút giáo sư về dạy trường phổ thông chuyên