Chi phí khi chuyển đất vườn thành đất thổ cư

Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, khi chuyển đất vườn thành đất thổ cư (đất ở) phải xin phép và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đất vườn là gì?

Pháp luật hiện hành không quy định thế nào là đất vườn. Tuy nhiên, đất vườn được hiểu nôm na là diện tích đất được sử dụng làm vườn, trong đó trồng lây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng xen kẽ cây hàng năm và cây lâu năm.

Bên cạnh đó, theo Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30.11.2001 có quy định loại đất làm vườn thuộc nhóm đất nông nghiệp, ký hiệu được ghi thống nhất trong sổ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là “vườn”.

Đất vườn khi nào được chuyển lên đất thổ cư?

Theo Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, khi chuyển đất vườn thành đất thổ cư (đất ở) phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chỉ được chuyển khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển đất vườn hoặc bất kỳ loại đất nào thuộc nhóm đất nông nghiệp thành đất thổ cư phải chuẩn bị hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ xin chuyển đất vườn lên đất thổ cư gồm: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng).

Muốn chuyển đất vườn lên đất thổ cư phải chuẩn bị hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh: Cao Nguyên
Muốn chuyển đất vườn lên đất thổ cư phải chuẩn bị hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh: Cao Nguyên

Sau đó, hộ gia đình, cá nhân gửi hồ sơ tới Bộ phận một cửa để chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc nơi chưa tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian giải quyết không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Chuyển đất vườn sang thổ cư mất bao nhiêu tiền?

Điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định: “Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 1.7.2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.