Chin-su hưởng ứng lời kêu gọi Bộ Y tế giảm mặn bảo vệ sức khỏe trái tim