Chưa có quy định yêu cầu thanh toán giao dịch bất động sản qua ngân hàng

Theo Bộ Xây dựng, trong Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 chưa có quy định hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết về “đặt cọc” và “thanh toán trong giao dịch kinh doanh bất động sản phải qua ngân hàng”.

Mới đây, cử tri TP Hồ Chí Minh đã có kiến nghị gửi Bộ Xây dựng khi xem xét Đề án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cần “luật hóa” các nội dung của khoản 2 Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP với các quy định về: “phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của căn hộ du lịch (condotel)”; “việc xác định diện tích sử dụng căn hộ, diện tích khác trong tòa nhà căn hộ condotel”.

Chưa có quy định yêu cầu thanh toán giao dịch bất động sản qua ngân hàng.Chưa có quy định yêu cầu thanh toán giao dịch bất động sản qua ngân hàng.

Bên cạnh đó là các quy định về Hội nghị tòa nhà căn hộ condotel; Quản lý vận hành, bảo trì tòa nhà căn hộ condotel; Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà căn hộ du lịch (condotel) có nhiều chủ sở hữu, tương tự như Luật Nhà ở 2014 đã quy định đối với căn hộ chung cư. Đồng thời, bổ sung quy định “đặt cọc” vào Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định về “Hợp đồng kinh doanh bất động sản”.

Trước khi ký kết hợp đồng với khách hàng, chủ đầu tư dự án bất động sản có thể nhận đặt cọc của khách hàng để bảo đảm giao kết Hợp đồng kinh doanh bất động sản; Giá trị đặt cọc do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 30% giá trị; Hình thức văn bản đặt cọc do các bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật về dân sự. Ngoài ra, bổ sung một điều mới vào Nghị định số 02/2022/NĐ-CP, quy định việc thanh toán trong giao dịch kinh doanh bất động sản phải qua ngân hàng.

Căn cứ vào các kiến nghị trên, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định chỉ được quy định chi tiết những nội dung, điều, khoản của Luật giao Chính phủ quy định chi tiết. Cụ thể, trong Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 chưa có quy định hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết về “đặt cọc” và “thanh toán trong giao dịch kinh doanh bất động sản phải qua ngân hàng”. Do vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, chưa có cơ sở xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung các nội dung này vào quy định của Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH14 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Quyết định số 799/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đối với các kiến nghị nêu trên Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) thời gian tới.