Coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, có lo ngại dịch bệnh bùng phát mạnh?