Công đoàn đẩy mạnh công tác nắm tình hình công nhân viên chức lao động