Đề xuất cho doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư bất động sản

Không được kinh doanh, chỉ được đầu tư

Theo HoREA, quy định tại Điều 98 luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực, trong đó có kinh doanh bất động sản. Bởi lẽ tại thời điểm năm 2000 chưa có luật Kinh doanh bất động sản và do quy mô của thị trường bất động sản và thị trường bảo hiểm lúc bấy giờ còn nhỏ bé.

Từ khi có luật Kinh doanh bất động sản 2006, 2014 đã quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã nên dự thảo luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) lần này đã bãi bỏ quy định về việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để kinh doanh bất động sản là đúng và cần thiết để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và cũng là để đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, mà lẽ ra phải “bãi bỏ” quy định này ngay tại thời điểm ban hành luật Kinh doanh bất động sản 2006 hoặc luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì mới hợp lý.

HoREA cho rằng mình tán thành việc bãi bỏ quy định về việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để “kinh doanh bất động sản”, nhưng đề nghị cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để “đầu tư bất động sản” theo quy định của Chính phủ để phù hợp với nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Đề xuất cho doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư bất động sản - ảnh 1

Kiến nghị cho doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi đầu tư bất động sản

ĐÌNH SƠN

Trong khi dự thảo luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) quy định doanh nghiệp bảo hiểm “không được phép đầu tư bất động sản” là chưa phù hợp với chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế.

HoREA cho rằng rất cần thiết cho phép doanh nghiệp bảo hiểm dùng vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ để đầu tư tài chính, đầu tư vốn vào một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bất động sản (nhưng không được thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản), tương tự như nhiều nước cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư tài chính.

Nguồn vốn bảo hiểm cũng là một nguồn vốn xã hội hóa rất lớn cần được khai thác, sử dụng hiệu quả sẽ bổ sung một nguồn vốn đầu tư, góp phần chia sẻ bớt áp lực cho các tổ chức tín dụng.

n

Đồng thời, việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm dùng vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ để đầu tư tài chính, đầu tư vốn vào lĩnh vực bất động sản vẫn đảm bảo phù hợp với quy định “không cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để kinh doanh bất động sản”.

Được bảo hiểm rủi ro cho khách hàng khi mua nhà

Về mức vốn mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, HoREA cho rằng quy định “doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư tài chính, góp vốn vào lĩnh vực bất động sản với mức tối đa 10% đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tối đa 20% đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ” là phù hợp và vẫn phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm “tự chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư, bảo đảm tính an toàn, hiệu quả và thanh khoản”.

Đề xuất cho doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư bất động sản - ảnh 2

Điều này giúp thị trường bất động sản có thêm nguồn vốn

ĐÌNH SƠN

Đồng thời kiến nghị bổ sung quy định về “bảo hiểm nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai” để bảo vệ quyền lợi người mua nhà. Bởi trong thị trường bất động sản thì khách hàng thường là bên yếu thế, nhất là người tiêu dùng mua nhà để ở, hoặc là nhà đầu tư nhỏ lẻ so với chủ đầu tư dự án bất động sản thường là bên có lợi thế.

Rất cần thiết bổ sung biện pháp “bảo hiểm rủi ro” cho khách hàng mua, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai thông qua hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm “chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm” là chủ đầu tư trong trường hợp “không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng” vào dự thảo luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).