Hội thảo ‘Hướng tới đảm bảo cơ chế tài chính việc chăm sóc sức khỏe người bệnh’