Khảo sát mới cho thấy người tiêu dùng Việt Nam chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe