Làm cách nào đảm bảo ATTP đối với gia đình trong phòng chống dịch Covid-19?