Lên phương án di dời, giải tỏa 17 khu tập thể xuống cấp tại TP. Đà Nẵng

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, theo thống kê mức độ nguy hiểm kết cấu nhà cho thấy, trong số 17 khu tập thể xuống cấp chưa giải tỏa hiện nay, có 2 khu mức độ nguy hiểm cấp D, gồm: số 05 Nguyễn Thái Học và số 50-52 Lê Lai.

14 khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp C, gồm: 42 Trần Kế Xương, 03 Nguyễn Thái Học, 28-30 Hùng Vương, 76 Trần Phú, 346-348 Phan Châu Trinh, 35 Hoàng Diệu, 09 Trần Phú, 158B Lê Lợi, 57 Hùng Vương, 22 Lý Thái Tổ, 48 Lý Thái Tổ, 104 Lý Thái Tổ, 110 Lý Thái Tổ, 324 Hùng Vương.

01 khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp B tại 25 Hùng Vương.

Theo kế hoạch, khu tập thể 5 Nguyễn Thái Học sẽ được giải tỏa trong quý 2/2022, khu tập thể số 50-52 Lê Lai giải tỏa trong tháng 8/2022, với tổng số hộ di dời là 11 hộ.

Các khu tập thể cấp C sẽ hoàn thành giải tỏa trong năm 2022, với tổng 84 hộ di dời. Trong đó, hai khu tập thể 48 Lý Thái Tổ và 110 Lý Thái Tổ thực hiện giải tỏa trong quý 2/2022. Khu tập thể cấp B 25 Hùng Vương thực hiện giải tỏa trong năm 2023, di dời 10 hộ.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo Kế hoạch này và các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND TP. Đà Nẵng định kỳ hằng tháng để xem xét, chỉ đạo.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hệ số phân bổ các tầng khi xác định giá trị hỗ trợ về đất đối với các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước, báo cáo đề xuất UBND TP. Đà Nẵng trong tháng 6/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng hướng dẫn UBND quận Hải Châu, UBND quận Thanh Khê xác định giá trị hỗ trợ khi di dời, tỏa tỏa các khu tập thể xuống cấp.

Cùng với đó là chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu, UBND quận Thanh Khê xây dựng phương án khai thác sử dụng đất sau khi giải tỏa, di dời các khu tập thể xuống cấp để phục vụ phát triển kỉnh tế, xã hội thành phố; báo cáo UBND TP. Đà Nẵng xem xét, quyết định.

UBND TP. Đà Nẵng giao UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê xây dựng kế hoạch thực hiện giải tỏa, di dời từng khu tập thể xuống cấp trên địa bàn; tập trung thực hiện việc di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo Phương án di dời, giải tỏa đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 và chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng tại Công văn số 6973/UBND-SXD ngày 14/10/2021; chủ động, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền cần có ý kiến đề xuất, báo cáo UBND TP. Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Riêng đối với các khu tập thể cấp D, UBND Đà Nẵng giao UBND quận Hải Châu tập trung vận động người dân chấp hành việc di dời, bàn giao lại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; chủ động bố trí địa điểm để di dời các hộ dân trong trường hợp xảy ra sự cố công trình hoặc cưỡng chế thu hồi nhà; thông báo lần cuối yêu cầu người dân bàn giao nhà và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự cố công trình.

Trường hợp các hộ vẫn không chấp hành bản giao nhà, UBND quận Hải Châu đề xuất thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhả nước theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Quy chế phối hợp đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 3/12/2021.

UBND hai quận Hải Châu, Thanh Khê có trách nhiệm đề xuất phương án khai thác sử dụng đất sau khi giải tỏa, di dời các khu tập thể xuống cấp để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội thành phố; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng kiểm tra, báo cáo UBND TP. Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, báo cáo tình hình thực hiện di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo Kế hoạch này và các khó khăn, vướng mắc, gửi Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND TP. Đà Nẵng.

Tố Vân