Liên tục thắng lớn đấu giá đất, huy động tốt nguồn thu ngân sách

Năm 2021, 108 cuộc đấu giá tài sản được thực hiện, số cuộc đấu giá thành công là 106. Tổng giá khởi điểm là gần 1.505 tỷ đồng nhưng giá đấu thành công là gần 2.182 tỷ đồng.

Số tiền chênh lệnh giữa giá khởi điểm và giá đấu thành công là khoảng 677 tỷ đồng. Số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được là gần 3,9 tỷ đồng. Số tiền nộp ngân sách Nhà nước là gần 388 tỷ đồng.

Trong tháng 12 năm 2021, hàng loạt cuộc đấu giá đất của tỉnh Nam Định đều thu về khoản tiền chênh lớn so với giá khởi điểm.

Điển hình là cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đô thị mới phía Nam sông Đào, TP Nam Định cho thấy, tổng số thửa đất đấu giá thành công là 101/101 thửa. Tổng giá đấu giá thành công là hơn 286 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá đấu thành công với giá khởi điểm là hơn 93 tỷ đồng.

Tương tự, tại cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã Mỹ Thắng, Mỹ Trung, Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc đã đấu giá đất thành công 45/45 lô. Tổng giá khởi điểm là gần 129 tỷ đồng, tổng giá bán là gần 168 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá bán với giá khởi điểm là gần 39 tỷ đồng.

Hay tại cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy đạt kết quả 66/66 số lô đất được đấu giá. Giá bán của 66 lô đất là hơn 68 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá bán và giá khởi điểm là gần 23 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Ngô Đồng với kết quả đấu giá thành là 19/19 lô đất. Giá bán là gần 57 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá bán với giá khởi điểm là hơn 22 tỷ đồng.

Liên tục thành công tại các cuộc đấu giá đất đã góp phần huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế của tỉnh. Với những thắng lợi trên, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định đề ra kế hoạch thực hiện trong năm 2022 với mục tiêu như: Tổ chức 120 cuộc đấu giá trở lên; số tiền chênh lệnh giữa giá bán với giá khởi điểm từ 600 tỷ đồng trở lên, thu thù lao đạt trên 03 tỷ đồng.

Trần Sơn