Nhầm lẫn giữa bệnh cườm nước và cườm khô có thể mù vĩnh viễn