Những điểm cần lưu ý khi lưu mẫu thức ăn kiểm soát ATTP