Phải đáp ứng 2 yếu tố sau mới được hưởng lương hưu