Quảng Ngãi sẽ thu hồi 436ha đất, chuyển đổi 1273ha đất lúa và rừng phòng hộ để triển khai 276 dự án

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có tờ trình số 26 gửi HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo tờ trình, Quảng Ngãi có 106 công trình, dự án, tương đương với diện tích 436.664 ha cần thu hồi đất.

Trong đó, huyện Tư Nghĩa có 8 dự án (12,45ha); huyện Minh Long có 6 dự án (4,32ha), huyện Sơn Tịnh có 9 dự án (21,69ha), huyện Bình Sơn có 9 dự án (45,89ha), huyện Trà Bồng có 9 dự án với (60,41ha), thành phố Quảng Ngãi có 7 dự án (149,59ha) và thị xã Đức Phổ có 16 dự án (55,2ha).

Ngoài ra, Quảng Ngãi có 164 công trình dự án với 1273,36ha cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa và đất rừng phòng hộ, trong đó có 205,97ha đất lúa; 11,3ha đất rừng phòng hộ. Cụ thể, thành phố Quảng Ngãi có 21 dự án tương đương 203,21 ha đất cần chuyển đổi; huyện Bình Sơn có 21 dự án tương đương 286,99ha; huyện Sơn Hà có 14 dự án với 378,59ha cần chuyển đổi…

Tổng kinh phí dự kiến cụ thể chi cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 953 tỷ đồng. Cũng trong tờ trình, UBND tỉnh Quảng Ngãi xin ý kiến đối với công trình, dự án có trong kế hoạch sử đất 3 năm liên tiếp nhưng chưa hoàn thành công tác thu hồi hoặc chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Để tháo gỡ các công trình dự án chưa hoàn thành công tác thu hồi đất, chuyển mục dích sử dụng đất phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh xin ý kiến HĐND tỉnh thống nhất các công trình dự án này tiếp tục thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng.

Bên cạnh đó, theo UBND tỉnh, trước đó năm 2018, HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất và danh mục chuyển mục đích đất lúa năm 2019 đối với 2 dự án: Đập Cà Ninh (85ha), đất lúa 9ha và đường Trì Bình – Cảng Dung Quất (66,18ha), đất lúa 9,5ha. Tuy nhiên, sau khi rà soát, dự án đường Trì Bình- Cảng Dung Quất còn thiếu 16,82ha. Để có cơ sở lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích đất, UBND tỉnh Quảng Ngài trình HĐND tỉnh thống nhất bổ sung diện tích vào danh mục thu hồi đất năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi và đính chính lại diện tích đất lúa đối với 2 dự án đập Cà Ninh và đường Trì Bình- Cảng Dung Quất.

https://cafef.vn/quang-ngai-se-thu-hoi-436ha-dat-chuyen-doi-1273ha-dat-lua-va-rung-phong-ho-de-trien-khai-276-du-an-2022030416025313.chn