‘Thành công là giá trị mang đến cho xã hội chứ không phải lợi nhuận mang về’