Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến rối loạn nhận thức