Thu hồi 769m² đất để thực hiện dự án thủy điện Sông Tranh 4

Theo thông báo này, địa phương này sẽ thu hồi 1 thửa đất, diện tích khoảng 769m2 (đất công trình năng lượng) hiện do Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 3 quản lý.

Nguyên nhân thu hồi đất là để giao cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4 thực hiện dự án thủy điện Sông Tranh 4, hạng mục đường dây 110kV đấu nối thủy điện Sông Tranh 4 vào hệ thống lưới điện quốc gia.

Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày có thông báo thu hồi đất.

UBND tỉnh Quảng Nam giao cho UBND huyện Tiên Phước có trách nhiệm, thông báo bằng văn bản đến Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 3 để biết, phối hợp thực hiện.

Thông báo nêu rõ, diện tích, vị trí thu hồi đất trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, dự kiến kế hoạch di dời, bố trí tái định cư (nếu có) và hướng dẫn niêm yết công khai tại nhà sinh hoạt tổ, thôn khu vực dự án.

Bên cạnh đó, đơn vị này chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4, UBND xã Tiên Lãnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc điều tra khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất thì nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Vũ Vân Anh – Tấn Khoai