Xét nghiệm nhanh bằng kỹ thuật lấy dịch mũi được thực hiện ra sao?